Ruben Brandt, a gyűjtő
Ruben Brandt, a gyűjtő

GDPR

GDPR Adatkezelési tájékoztató

A http://www.okosmozi.hu weboldal működtetéséhez

hatályos: 2018.május 15-tól

Ez a tájékoztató a ©Okosmozi a Ruben Brandt, a gyűjtő weboldal/honlap látogatása során végzett adatkezelésre vonatkozik. A tájékoztató EU 2016/679 általános adatvédelmi rendelete (angol rövidítéssel GDPR/General Data Protection Regulation) szabályainak megfelelően készült. 

A tájékoztató célja, hogy a www.okosmozi.hu weboldalra látogatók és az ©Okosmozi program iránt érdeklődők személyes adataik megadása előtt megismerjék milyen körülmények között történik személyes adataik kezelése.  

A www.okosmozi.hu honlap  

Az ©Okosmozi a Ruben Brandt, a gyűjtő című egész estés animációs filmben szereplő művészeti utalásokon keresztül az általános művészeti tények és ismeretek inspiratív megszerzésére ösztönző online tudástár. Az ©Okosmozi a művészeti oktatást játékos feladatokkal segítő nyereményjáték esetében is a tudásfokozó és megosztó nyereményekre helyezi a hangsúlyt. Az "©Okosmozi a Darwin Buffet Zrt. szellemi tulajdona és ingyenes terméke.

A honlaphoz nyereményjáték kapcsolódik a külön meghirdetett nyereményjáték feltételek szerint.

A www.okosmozi.hu honlap tulajdonosa (a továbbiakban Szolgáltató), mint adatkezelő adatai 

Az adatkezelő neve:  Darwin Buffet Stúdió Produkciós és Filmgyártó Zrt.

Székhelye: 1068 Budapest, Benczúr utca 47.

Cégjegyzékszáma: 01-10-049809

Képviseli: Roczkov Hermina igazgató

Honlap: www. okosmozi.hu

Adatvédelmi tisztviselő: Veszprémi Anikó

e-mail cím: info@okosmozi.hu

A www.okosmozi.hu honlap adatvédelmi tájékoztatója a http://www.okosmozi.hu/gdpr/ linken érhető el.

A Szolgáltató elkötelezett ügyfelei személyes adatai védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági-, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. 

Közös érdekünk, hogy az adatbázisában szereplő adatok pontosak és naprakészek legyenek, ezért az Adatkezelő felhívja a felhasználókat, hogy az adatok megváltozását 3 napon belül regisztrálják a bejelentkezési felületen.

Az adatkezelés célja:

- Az adatkezelés célja művészeti értéket hordozó filmek fiatalok körében való ismeret terjesztése. A filmművészeti ismeretterjesztés egy konkrét filmalkotásból kiindulva valósul meg, általános filmművészeti tények és ismeretek megszerzésén keresztül online formában, interaktív módon, a filmművészeti oktatás figyelemfelkeltéssel ösztönöz új ismeretek megszerzésére inspiratív formában. Az www.okosmozi.hu honlaphoz időszakos nyereményjáték is kapcsolódik. 

- Amennyiben az adatkezelés célját az adatkezelő meg kívánja változtatni vagy más célból is fel kívánja használni az adatokat, az erre vonatkozó tájékoztatást követően az érintett felhasználó előzetes hozzájárulása alapján teszi meg.

Az adatkezelés jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása

1. a felhasználó hozzájárulását adja személyes adatainak a fenti célból való kezeléséhez, az érintett az adatkezeléshez való hozzájárulását azzal adja meg, hogy a honlapon kért személyes adatait az adatkezelési tájékoztató megismerését követően, annak ismeretében önként elektronikus úton beírja, regisztrálja.

2. Cookie-k/süti file-ok alkalmazása:

Az oldalon Google Analytics mérőkódok vannak elhelyezve. Ez azt jelenti, hogy különböző sütik segítségével méri a Google az oldal látogatottságát (mennyi időt töltenek el, melyik aloldalon, mit osztanak meg, honnan érkeznek a látogatók, stb.). Erről pontos tájékoztatás, leírás a Google hivatalos honlapján található:

 https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage 

3.

A felhasználó a hozzájárulását a http://www.okosmozi.hu/gdpr/ linken elérhető jelen GDPR adatkezelési tájékoztató megismerését követően, annak elfogadásával adja meg, meghatározott hozzájárulást igénylő a sütifile-okhoz a hozzájárulás további, a weboldalon elérhető információk alapján adható.

A felhasználó a hozzájárulását bármikor a honlapon www. okosmozi.hu „leirítkozás” kitöltésével visszavonhatja, ez viszont azzal a következménnyel jár, hogy a jövőben nem tudja a honlap meghatározott szolgáltatásait igénybe venni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A honlapon 12. életévüket betöltött személyek jelentkezhetnek be (regisztrálhatnak) a honlap és a nyereményjáték felhasználói szabályzata szerint. A gyermekek személyes adatkezeléséhez a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló szülő adhatja meg.

A Honlapon 14. életévét be nem töltött kiskorú, vagy egyébként cselekvőképtelen személy nevében kizárólag törvényes képviselője nyilatkozhat, a 14. életévét betöltött, vagy egyébként korlátozottan cselekvőképes személy részvételéhez pedig törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges. Mivel a Szolgáltatónak nincs lehetősége a felhasználók jognyilatkozatai érvényességét ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának meglétét, annak tartalmát megismerni, ezért amennyiben a Szolgáltatónak bármilyen módon tudomására jut, hogy a Felhasználó a Honlapon regisztrációra a fentiek szerint nem jogosult, bármikor jogosult az adatkezelést azonnali hatállyal megszüntetni.

A Felhasználó a Honlapon történt regisztrációval kijelenti, hogy adatai megadására a fenti szabályoknak megfelelően jogosult és a jelentkezés során a Szervezővel közölt adatai megfelelnek a valóságnak.

Amennyiben a hozzájárulást nem a szülői felügyeletet gyakorló szülő adta meg vagy a szülői felügyletet gyakorló szülő nem adta meg a gyermek a honlapot nem használhatja. Amennyiben a hozzájárulás hiánya a szolgáltató tudomására jut a gyermeket a honlap használatából a szolgáltató kizárja, személyes adatainak azonnali hatállyal történő és visszamenőleges törlésével egyidejűleg.

A felhasználó jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az adatkezelő munkatársa által kezelt adatok a következők:

Teljes név,

E-mail cím,

Iskola megnevezése,

Levelezési cím; azoktól e részvevőktől, akik a nyereményjátékban nyertek és kisorsolásra kerültek, annak érdekében, hogy az ajándékot a nyertes részére továbbítani lehessen.

Az adatokat megismerő személyek (Címzettek) köre

Az adatokat elsődlegesen szolgáltató, illetve szolgáltatóval munkajogviszonyban álló személyek a munkakörük ellátásához szükséges mértékben jogosultak megismerni, és kezelni, azokkal műveleteket végezni, igy különösen a Darwin Buffet Stúdió adatkezelője, rendszergazdája és az igazgató. 

A címzettek a személyes adatokat bizalmasan kezelik, titoktartási szabályok kötik az alkalmazottakat, az adatokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem továbbítják. Az adatkezelésben résztvevő személyek feladatait, hozzáférési jogait és kötelezettségeit a szolgáltató belső szabályzatban szabályozza. Azok betartásáért a munkavállalók munkajogi felelősséggel tartoznak.

A fentieken túl a felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben (például nyomozó hatóságnak, bíróságnak, más hatóságnak történő kötelező adatszolgáltatás), vagy a felhasználó kifejezett további előzetes hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Adattovábbítás

A szolgáltató csak abban az esetben továbbíthat adatokat más személyeknek, adatfeldolgozóknak, ha ahhoz a felhasználó előzetesen hozzájárult.

Kötelező adattovábbítás történik hatóságok, bíróságok megkeresésére a pontos jogszabályok alap megjelölésével a hatóságra, bíróságra vonatkozó eljárási szabályok és titoktartási kötelezettség betartásával.

Az adatkezelés időtartama

Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig tart az adatkezelés. Ha a felhasználó visszavonja a hozzájárulását az adatkezeléshez a személyes adatokat haladéktalanul törölni kell, azok tovább jogszerűen nem kezelhetők.

Adatfeldolgozó

A Darwin Buffet Zrt. megbízásából Veszprémi Anikó munkatárs.

A webtárhely üzemeltetője, a webfejlesztő cég munkatársai és a DBS-nél az oldal üzemeltetését felügyelő megbízottak.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. Az adatbiztonsági intézkedéseket valamennyi fejlesztőre, beszállítóra vonatkozó szerződéses rendelkezések és az alkalmazottakra kötelező belső szabályzatok írják elő.

 A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.

A felhasználók személyes adatait biztonságos helyen, zárható helyiségben található saját szerveren tárolják, az erre kijelölt könyvtárhoz csak a belső szabályok szerint feljogosított munkatársak és az igazgató férhetnek hozzá jelszó alkalmazásával.

Az adatok tárolására a Google Drive felhőszolgáltatás igénybevételével felhőben tárolt adatbázisban is van lehetőség.

Az adatbázist ért esetleges incidenseket haladéktalanul feltárják és kezelik. Adatvédelmi incidens estén a rendellenességet tapasztaló munkatárs értesíti az igazgatót és a kijelölt adatvédelmi felelőst, akik szükség esetén jogász bevonásával a GDPR előírásai szerint járnak el.

A személyes adatok kezelésének elvei

Az Adatkezelő adatkezelési tevékenysége során arra törekszik, hogy tisztességesen járjon el az adatkezelése során, a kezelésében lévő személyes adatokat jogszerűen kezelje, a felhasználó számára adatkezelési tevékenysége átlátható legyen. A szolgáltató csak annyi személyes adatot gyűjthet és tárolhat, amennyi az adatkezelési cél eléréséhez feltétlenül szükséges a gyűjtött adatok köre az adatkezelés céljainak megfelelő és ahhoz szükséges (adattakarékosság elve) és csak abból a célból, amelyről önt előzetesen tájékoztatták. (célhoz kötöttség elve),

Az Adatkezelő adatbázisában szereplő adatok pontosak és naprakészek kell, hogy legyenek a feladatok megvalósításához a szolgáltatások nyújtásához, a vállalt szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez, az Adatkezelő és a felhasználó érdekében áll, hogy a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság elve).

 Az Adatkezelő az adatokat olyan formában tárolja, amely a felhasználó azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. Megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával eléri a személyes adatok megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisülésével vagy károsodásával szembeni hatékony védelmet biztosít (integritás és bizalmas jelleg).

Az Adatkezelő kötelezettsége, hogy bizonyítani tudja a hatóságok, bíróságok és a felhasználók számára is hogy a Rendeletet betartva jár el (elszámoltathatóság elve).

A felhasználók jogai

Az Adatkezelő az alábbi tájékoztatással is elősegíti a felhasználók jogainak gyakorlását.

A felhasználók kérhetik a személyes adataik törlését, helyesbítését, zárolását és más, alább felsorolt jogaik érvényesítését. A szolgáltatónak a kérést haladéktalanul, legkésőbb 30 napon belül teljesítenie kell.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a felhasználó a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. E határidő a Rendeletben írt feltételekkel további két hónappal meghosszabbítható, amelyről a felhasználót tájékoztatni kell. 

 Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a felhasználót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a felhasználó panaszt nyújthat be a NAIH-nál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. Az adatkezelő az információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást, és intézkedést díjmentesen biztosítja, azonban a Rendeletben írt esetekben díj számítható fel. 

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne. 

Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és a felhasználó joggyakorlásának elősegítése 

A felhasználó jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. 

 Az Adatkezelő vállalja, hogy a felhasználó kérésére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva adja át (különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében). Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – adja át. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták a Felhasználó személyazonosságát.

 A részletes szabályok a Rendelet 12 cikke alatt találhatók.

Előzetes tájékozódáshoz való jog 

A felhasználó kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a felhasználó adathordozhatósághoz való jogáról;

A felhasználó hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulást bármely időpontban indoklás nélkül visszavonhatja, ami nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az előzetes tájékozódáshoz való jog részletes szabályait a Rendelet 13. cikke tartalmazza. 

Az Adatkezelő kizárólag olyan adatot kezel, amelyet a Felhasználó bocsátott a rendelkezésére.

A felhasználó hozzáférési joga

A felhasználó jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az előbbi pontban írt kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk). 

Az Adatkezelő nem továbbít személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére. 

 Az Adatkezelő kérésre az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a felhasználó rendelkezésére bocsátja. A felhasználó által kért további másolatért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.  

A felhasználó hozzáférési jogára vonatkozó részletes szabályokat a Rendelt 15. cikke tartalmazza. 

 A helyesbítéshez való jog

A felhasználó kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését is.

Ezen szabályokat a Rendelet 16. cikke tartalmazza.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

A felhasználó kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül töröli a rá vonatkozó személyes adatokat.  ha 

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; 

b) a felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) a felhasználó tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül a gyermeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A törléshez való jog nem érvényesíthető a Rendelet 17. cikkében foglalt kivételek esetében. 

Elfeledtetéshez való jog azt jelenti, hogy az egyes adatkezelők által nyilvánosságra hozott vagy más címzetteknek átadott személyes adat törléséről úgy kell gondoskodni, hogy a törlési kötelezettséget közölni kell valamennyi további adatkezelővel, akinek a személyes adatot az Adatkezelő átadta.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

A felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) a felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és a felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) a felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a felhasználó jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról a felhasználót előzetesen tájékoztatni kell.

A vonatkozó szabályokat a Rendelet 18. cikke tartalmazza.

A tiltakozáshoz való jog

A felhasználó jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A felhasználó tiltakozási jogára legkésőbb az első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni. Az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

A felhasználó tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi incidensről.  

A részletes szabályokat a Rendelet   34. cikke tartalmazza. 

Panasztételi jog

A felhasználó a felügyeleti hatósághoz címzett panaszt nyújthat be, amennyiben vélt vagy valós sérelem éri az adatkezelés körében.

A hatóság neve: címe: elérhetősége: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

www.naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Tel:+36 (1) 391-1400

Fax:+36 (1) 391-1410

A NAIH köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

A panaszos jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja a Felhasználó a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

E szabályokat a Rendelet 78. cikke tartalmazza. 

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden felhasználó hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

E szabályokat a Rendelet 79. cikke tartalmazza. 

Egyéb rendelkezések:

A szolgáltatás nyújtója fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot a Felhasználóknak a Weboldalon közzétett tájékoztatása mellett egyoldalúan módosítsa.

Mindig a szolgáltatónak kell bizonyítania, hogy az adatkezelése jogszerű (elszámoltathatóság elve).

Jelen előzetes adatvédelmi tájékoztatóban használt fogalmak a következők

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

„Érintett”: az a természetes személy, akire nézve az adatkezelő személyes adatokat kezel.

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Budapest, 2019. május 8.

Darwin Buffet Stúdió Produkciós és Filmgyártó Zrt.

Adatkezelő